<< Repertorium

CONCORDANTIAE
TITULORUM DECRETALIUM

Les collections publiées postérieurement à celle de Grégoire IX conservent exactement la même structure, mais en omettant les titres pour lesquels il n'y a pas de textes nouveaux — ce qui entraîne un décalage dans leur numérotation. Certains auteurs modernes préfèrent conserver dans tous les cas la numérotation originelle, provoquant de nouvelles confusions.

Les titres des Extravagantes de Jean XXII suivent une numérotation continue (et non par livres). Les usages diffèrent pour la numérotation des Extravagantes communes: soit livre par livre, soit titre par titre.

Les variantes dans le libellé des titres ont été recueillies et publiées par Stephanus KUTTNER, 'Index titulorum Decretalium ex collectionibus tam privatis quam publicis conscriptus', Mediolani, 1977 (Ius Romanum Medii Aevi, Subsidia, II).

Tituli Greg. IX Lib. Sextus Const.
Clem.
Ioann. XXII Extr. comm.
Liber I
De summa Trinitate I, 1 I, 1 I, 1    
De constitutionibus I, 2 I, 2      
De rescriptis I, 3 I, 3 I, 2    
De consuetudine I, 4 I, 4     I, 1 (1)
De postulatione praelatorum I, 5 I, 5     I, 2 (2)
De electione I, 6 I, 6 I, 3 1 I, 3 (3-7)
De translatione episcopi I, 7        
De auctoritate et usu pallii I, 8       I, 4 (8)
De renuntiatione I, 9 I, 7 I, 4    
De supplenda negligentia I, 10 I, 8 I, 5    
De temporibus ordinationum I, 11 I, 9      
De scrutinio I, 12        
De ordinatis ab episcopo qui renuntiavit I, 13        
De aetate et qualitate I, 14 I, 10 I, 6    
De sacra unctione I, 15        
De sacramentis non iterandis I, 16        
De filiis presbyterorum I, 17 I, 11      
De servis non ordinandis I, 18        
De obligatis ad ratiocinia I, 19        
De corpore viciatis ordinandis I, 20        
De bigamis non ordinandis I, 21 I, 12      
De clericis peregrinis I, 22        
De officio archidiaconi I, 23        
De officio archipresbyteri I, 24        
De officio primicerii I, 25        
De officio sacristae I, 26        
De officio custodis I, 27       I, 5 (9)
De officio vicarii I, 28 I, 13 I, 7    
De officio... iudicis delegati I, 29 I, 14 I, 8   I, 6 (10)
De officio legati I, 30 I, 15      
De officio iudicis ordinarii I, 31 I, 16 I, 9   I, 7 (11-12)
De officio iudicis I, 32        
De maioritate et oboedientia I, 33 I, 17   2 I, 8 (13-15)
De treuga et pace I, 34       I, 9 (16-17)
De pactis I, 35 I, 18      
De transactionibus I, 36        
De postulando I, 37        
De procuratoribus I, 38 I, 19 I, 10    
De syndico I, 39        
De iis quae vi metusve I, 40 I, 20      
De in integrum restitutione I, 41 I, 21 I, 11    
De alienatione iudicii I, 42        
De arbitris I, 43 I, 22      
Liber II
De iudiciis II, 1 II, 1 II, 1   II, 1 (1)
De foro competenti II, 2 II, 2 II, 2    
De libelli oblatione II, 3        
De mutuis petitionibus II, 4        
De litis contestatione II, 5 II, 3      
Ut lite non contestata II, 6        
De iuramento calumniae II, 7 II, 4      
De dilationibus II, 8       II, 2 (2)
De feriis II, 9        
De ordine cognitionem II, 10        
De plus petitionibus II, 11        
De causa possessionis II, 12 II, 5 II, 3    
De restitutione II, 13        
De dolo et contumacia II, 14 II, 6 II, 4   II, 3 (3)
De eo qui mittitur II, 15 II, 7      
Ut lite pendente nihil... II, 16 II, 8 II, 5    
De sequestratione II, 17   II, 6    
De confessis II, 18 II, 9      
De probationibus II, 19   II, 7    
De testibus et attestationibus II, 20 II, 10 II, 8    
De testibus cogendis II, 21        
De fide instrumentorum II, 22        
De praesumptionibus II, 23        
De iureiurando II, 24 II, 11 II, 9    
De exceptionibus II, 25 II, 12 II, 10    
De praescriptionibus II, 26 II, 13      
De sententia et re iudicata II, 27 II, 14 II, 11    
De appellationibus II, 28 II, 15 II, 12    
De clericis peregrinantibus II, 29        
De confirmatione II, 30        
Liber III
De vita et honestate III, 1 III, 1 III, 1   III, 1 (1)
De cohabitatione III, 2        
De clericis coniugatis III, 3 III, 2      
De clericis non residentibus III, 4 III, 3      
De praebendis III, 5 III, 4 III, 2 3 III, 2 (2-15)
De clerico aegrotante III, 6 III, 5      
De institutionibus III, 7 III, 6      
De concessione praebendae III, 8 III, 7 III, 3 4  
Ne sede vacante... III, 9 III, 8   5 III, 3 (16)
De iis quae fiunt a praelatis III, 10        
De his quae fiunt a maiori parte III, 11        
Ut ecclesiastica beneficia... III, 12        
De rebus ecclesiae III, 13 III, 9 III, 4   III, 4 (17)
De precariis III, 14        
De commodato III, 15        
De deposito III, 16        
De emptione et venditione III, 17       III, 5 (18-19)
De locato et conducto III, 18        
De rerum permutatione III, 19 III, 10 III, 5    
De feudis III, 20        
De pignoribus III, 21        
De fideiussoribus III, 22        
De solutionibus III, 23        
De donationibus III, 24        
De peculio clericorum III, 25        
De testamentis III, 26 III, 11 III, 6    
De successionibus III, 27        
De sepulturis III, 28 III, 12 III, 7   III, 6 (20-21)
De parochiis III, 29        
De decimis III, 30 III, 13 III, 8   III, 7 (22)
De regularibus III, 31 III, 14 III, 9   III, 8 (23-24)
De conversione coniugatorum III, 32        
De conversione infidelium III, 33        
De voto III, 34 III, 15   6  
De statu monachorum III, 35 III, 16 III, 10    
De religiosis domibus III, 36 III, 17 III, 11 7 III, 9 (25)
De capellis monachorum III, 37 III, 18      
De iure patronatus III, 38 III, 19 III, 12    
De censibus III, 39 III, 20 III, 13   III, 10 (26)
De consecratione ecclesiae III, 40 III, 21      
De celebratione missarum III, 41   III, 14   III, 11 (27)
De baptismo III, 42   III, 15    
De presbytero non baptizato III, 43        
De custodia eucharistiae III, 44        
De reliquiis III, 45 III, 22 III, 16   III, 12 (28-29)
De observatione ieiuniorum III, 46        
De purificatione post partum III, 47        
De ecclesiis aedificandis III, 48        
De immunitate ecclesiarum III, 49 III, 23 III, 17    
Ne clerici vel monachi... III, 50 III, 24      
Liber IV
De sponsalibus IV, 1 IV, 1      
De desponsatione impuberum IV, 2 IV, 2      
De clandestina desponsatione IV, 3        
De sponsa duorum IV, 4        
De conditionibus appositis IV, 5        
Qui clerici vel voventes IV, 6        
De eo qui duxit in matrimonium IV, 7        
De coniugio leprosorum IV, 8        
De coniugio servorum IV, 9        
De natis ex libero ventre IV, 10        
De cognatione spirituali IV, 11 IV, 3      
De cognatione legali IV, 12        
De eo qui cognovit consanguineam IV, 13        
De consanguinitate et affinitate IV, 14   IV, 1    
De frigidis et maleficiatis IV, 15        
De matrimonio contracto IV, 16        
Qui filii sint legitimi IV, 17        
Qui matrimonium accusare possunt IV, 18        
De divortiis IV, 19        
De donationibus inter virum et uxorem IV, 20        
De secundis nuptiis IV, 21        
 Liber V
De accusationibus V, 1 V, 1      
De calumniatoribus V, 2        
De simonia V, 3       V, 1 (1-2)
Ne praelati vices suas V, 4        
De magistris V, 5   V, 1    
De iudaeis et sarracenis V, 6   V, 2 8 V, 2 (3-4)
De haereticis V, 7 V, 2 V, 3   V, 3 (5-6)
De schismaticis V, 8 V, 3     V, 4 (7)
De apostatis V, 9        
De iis qui filios occiderunt V, 10        
De infantibus V, 11        
De homicidio V, 12 V, 4 V, 4    
De torneamentis V, 13     9  
De clericis pugnantibus V, 14        
De sagittariis V, 15        
De adulteriis V, 16        
De raptoribus V, 17        
De furtis V, 18       V, 5 (8)
De usuris V, 19 V, 5 V, 5    
De crimine falsi V, 20     10 V, 6 (9)
De sortilegiis V, 21        
De collusione detegenda V, 22        
De delictis puerorum V, 23        
De clerico venatore V, 24        
De clerico percussore V, 25        
De maledicis V, 26        
De clerico excommunicato V, 27        
De clerico non ordinato V, 28        
De clerico per saltum promoto V, 29        
De eo qui furtive ordinem suscepit V, 30        
De excessibus praelatorum V, 31 V, 6 V, 6    
De novi operis nunciatione V, 32        
De privilegiis V, 33 V, 7 V, 7 11 V, 7 (10-13)
De purgatione canonica V, 34        
De purgatione vulgari V, 35        
De iniuriis V, 36 V, 8      
De poenis V, 37 V, 9 V, 8 12 V, 7 (14)
De poenitentiis et remissionibus V, 38 V, 10 V, 9   V, 8 (15-19)
De sententia excommunicationis V, 39 V, 11 V, 10 13 V, 9 (20)
De verborum significatione V, 40 V, 12 V, 11 14  
De regulis iuris V, 41 V, 13      

 

<< Repertorium